Preskočiť na obsah

Valné zhromaždenie Urbariát Malý Lipník

Zverejnené 13.4.2023.

Dátum a Čas
30. apr 2023 13:30 – 15:00
Miesto
Kultúrny dom obce Malý Lipník

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Urbariát Malý Lipník   pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční:

v Kultúrnom dome obce Malý Lipník dňa  30. apríla  2023  o 13:30 hod.


Program valného zhromaždenia

1. Prezentácia účastníkov od 13,00 do 13,30 hod

2. Otvorenie

3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov  zápisnice a určenie zapisovateľa

4. Správa o činnosti LPS  za rok 2022

5. Správa o hospodárení za  rok 2022  a schválenie účtovnej závierky za rok  2022

6. Správa dozornej rady  za rok  2022

7. Úlohy LPS  na rok 2023

8. Návrh nových aktivít LPS na rok 2023

9. Rôzne – diskusia

10.Schválenie návrhu na uznesenie

11. Záver

    Každý člen  spoločenstva, ktorý sa zúčastní VZ, pri prezentácií  obdrží  hotovosť vo výške 5 €.

     Účasť pozvaných je nutná.

     Pozvánky sú doručované členom spoločenstva formou poštových zásielok, emailovou poštou,  verejným vyhlásením v miestnom rozhlase v Malom Lipníku, uverejnením na obvyklom mieste – priečelí sídla spoločenstva a na webovej stránke obce Malý Lipník  obecmalylipnik.sk


V Malom Lipníku,12.04.2023  Výbor LPS Malý Lipník