Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Malý Lipník.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 17.05.2024 (piatok) o 19.15 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. a) Hospodárenie – finančné výkazy ZŠ s MŠ v Malom Lipníku

b) Rozpočtové opatrenie 1/2024 ZŠ s MŠ Malý Lipník

 1. a) Hospodárenie – finančné výkazy Obec Malý Lipník

b) Rozpočtové opatrenie 1/2024 Obec Malý Lipník

 1. Aktuálne výzvy z eurofondov
 2. Rôzne
 3. Záver

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 12.01.2024 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. VZN č. 4/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 4. Vyhodnotenie OVS na byt č. 5 v bytovom dome č.s. 35
 5. Podmienky OVS na predaj pozemkov
 6. Rôzne
 7. Záver

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 27.12.2023 (streda) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Rozpočet na rok 2024, 2025, 2026
 4. Rozpočtové opatrenie č. 2
 5. Rozpočtové opatrenie č.3
 6. Rôzne
 7. Záver

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 15.12.2023 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Odpredaj bytu č. 5 na druhom podlaží bytového domu č.s. 35 s príslušenstvom
 4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
 5. Rôzne
 6. Záver

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.11.2023 (utorok) o 19.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
 4. Odpredaj parciel KN-C 868/21 o výmere 163 m2, druh pozemku TTP, KN-C 724/3 o výmere 114 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 850/2 o výmere 109 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/20 o výmere 62 m2, druh pozemku TTP, KN-C 868/18 o výmere 112 m2, druh pozemku TTP, KN-C 922/166 o výmere 337 m2, druh pozemku TTP, KN-C 102/3 o výmere 57 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/10 o výmere 554 m2, druh pozemku zastav. plocha, KN-C 102/11 o výmere 619 m2, druh pozemku zastav. plocha
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1 – škola
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2 – obec
 7. Prenájom futbalového ihriska
 8. Rôzne
 9. Záver

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30.06.2023 (piatok) o 19.30 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Záverečný účet Obce za rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenie
 5. Rôzne
 6. Záver

Prílohy

Popis

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 02.06.2023 (piatok) o 19.30 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Prejednanie protestu prokurátora
 4. Žiadosť Jozefa Semančíka o prenájom bytu
 5. Rôzne
 6. Záver