Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE – Pozvánka na valné zhromaždenie

Zverejnené 11.3.2024.

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva  Urbariát  Malý  Lipník   pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční:

v Kultúrnom dome obce Malý Lipník dňa  14. apríla  2024  o 13:30 hod.

Program valného zhromaždenia  
1. Prezentácia účastníkov od 13,00 do 13,30 hod
2. Otvorenie
3. Voľba návrhovej komisie, mandátnej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
4. Správa o činnosti LPS za rok 2023
5. Správa o hospodárení za rok 2023 a schválenie účtovnej  závierky za rok 2023
6. Správa dozornej rady za rok 2023
7. Úlohy LPS na rok 2024
8. Návrh nových aktivít LPS, doplnenie bodu č. 6 domáceho poriadku spoločenstva o písmeno c) t. j. – cenník odpredaja palivového dreva zo skládky pre svojich členov
9. Voľba do orgánov spoločenstva – výbor a dozorná rada na nasledujúce volebné obdobie 2024 – 2029
10. Návrh zásad odmeňovania na budúce funkčné obdobie
11. Rôzne – diskusia
12. Oboznámenie s výsledkami volieb
13. Schválenie návrhu na uznesenie
14. Záver         

V prípade záujmu kandidovať do organov spoločenstva je potrebné podať písomne svoju kandidátku do 10.04.2024 – emailom na uvedené adresy (maria.ilkovicova1@gmail.com, miklus.office@gmail.com) alebo poštou na adresu spoločenstva.  Mená prihlásených kandidátov budú zahrnuté do kandidátky na hlasovacom lístku.  Každý člen spoločenstva, ktorý sa zúčastní VZ, pri prezentácií obdrží hotovosť vo výške 5 €.  

Pozvánky sú doručované členom spoločenstva formou poštových zásielok, emailovou poštou,  verejným vyhlásením v miestnom rozhlase v Malom Lipníku, uverejnením na obvyklom mieste – priečelí sídla spoločenstva a na webovej stránke obce Malý Lipník  obecmalylipnik.sk


V Malom Lipníku,05.03.2024
Výbor LPS Malý Lipník